Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kunt u kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het

Privacy Statement

Cultuur Organisatie Hellendoorn ( COH ) handelend onder de naam ZINiN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email: info@zinin.com
Telefoon: + 31 (0)548-612494
Adres: Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA  Nijverdal 

 Persoonsgegevens die wij verwerken
ZINiN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletter(s), voor- en achternaam
  • Sekse
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZINiN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitlenen van materialen, verkopen van kaarten voor theater, bioscoop en andere culturele evenementen en het verlenen van diensten
  • Het afhandelen van een betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • ZINiN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZINiN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn 2 jaar na opzeggen abonnement of laatste aankoop.

Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZINiN deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZINiN  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Type dienst            Naam verwerker            Doel verwerking                                    Welke gegevens

Uitlening                    Rijnbrink Groep                   Registratie                                                    materialen product en klantgegevens

Kaartverkoop            Rijnbrink Groep                   Kaartverkoop                                               product en klantgegevens

Google Analytics      Google                                    Verbeteren van onze website,                   website gedrag en IP adres
                                                                                      analyse- en marketingdoeleinden 

Marketing                  Rijnbrink Groep                  Versturen van gerichte en relevante e-mails

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZINiN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ZINiN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZINiN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zinin.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ZINiN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Foto’s en/of filmopnames
Tijdens activiteiten kunnen foto’s of filmopnames gemaakt worden ten behoeve van reportages, websites, promotiedoeleinden en dergelijke. Met het reserveren/aanmelden/deelnemen aan activiteiten van ZINiN geeft de bezoeker toestemming aan ZINiN te fotograferen en filmen en de opnames te gebruiken voor promotionele doeleinden. Wil je dat jij en/of jouw kinderen onder de 18 jaar niet vastgelegd worden, dan kun je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@zinin.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZINiN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zinin.com

Wijzigingen
ZINiN kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van ZINiN.  Deze versie is opgesteld in Mei 2018.